Guangzhou Image Triennial 2017 – China

Guangzhou Image Triennial 2017 / 广州影像三年展2017

December 15th 2017 – March 8th 2018
Place: Guangdong Museum of Art, Guangzhou, China

web